Mozzarella Sticks

Mozzarella Sticks

$5.50

with french fries