Mozzarella Sticks

Mozzarella Sticks

$6.50

with french fries